Metoder & Arbetssätt Supported Employment, IPS-metoden, Individuellt Stöd i Arbete

Misa bygger sina tjänster på aktuella och relevanta metoder. De metoder och modeller Misa arbetar med är bland annat efter Individuellt stöd i arbete (ISA), Individual Placement and Support (IPS), Supported Employment (SE),  Supported Education (SEd), Motiverande samtal (MI),TEACCH och Misas trestegsmodell.

De som kommer till Misa får en egen arbetskonsulent. Tillsammans fokuserar vi på att lyfta fram personens kunskaper, resurser och starka sidor. Sedan matchas dessa mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar. Denna process beskrivs i vår trestegsmodell .

Ett ökande antal personer vi arbetar med når anställning efter en arbetspraktik. Andra har som mål att få sysselsättning i det ordinarie arbetslivet, det vi kallar arbetsverksamhet.
Med vårt stöd kan varje person utveckla sina förmågor och delta i arbetslivet. En plats i arbetslivet ger människor styrka, självförtroende och delaktighet i samhället. Det innebär också regelbundna rutiner, social gemenskap och att man får bidra med sina kunskaper och resurser.

ISA – Individuellt Stöd i Arbete

Misa har utvecklat ISA som bygger på metoden Supported Employment som utvecklades i USA under 1970-talet och är idag globalt använd och vetenskapligt utvärderad.

Metoden syftar till att personen ska erhålla ett personligt stöd och vägledning som leder till att det ska fungera på en arbetsplats

Det som beskrivs om metoden Supported Employment gäller i stor utsträckning även ISA – metoden. Att jobba med ISA innebär att ha samma fokus på att forma ett individuellt stöd som i Supported Employment. Båda metoderna har samma grundinställning, nämligen att människor ska ha möjlighet till ett lönearbete.
Skillnaden ligger i att ISA – metoden även ger möjlighet att ha en arbetsverksamhet på en arbetsplats.
ISA ger med andra ord större möjligheter att stötta en person till ett arbetsliv med flera praktikperioder eller avtalad arbetsverksamhet i ett led mot eventuell anställning.

Misas Trestegsmodell

Trestegsmodellen beskriver vår arbetsprocess, hur vi arbetar tillsammans för att du ska komma rätt i arbetslivet. Det första steget handlar om att ta reda på vem du är och vad du vill. I det andra steget har du möjlighet att prova på en eller flera arbetsplatser. I det tredje steget har du en arbetsverksamhet eller anställning, beroende på vilket mål du har.

 •  Kartläggning-  Vem är jag, vad vill jag?

Det första steget är kartläggning. Syftet är att lära känna personen och skapa förtroende samt att vi tillsammans hittar vad personen är intresserad av. Av största vikt i detta arbete är att bemöta personen på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. Kartläggningen utgår ifrån personens vilja och intresse och mynnar ut i en genomförandeplan. Genomförandeplanen följs regelbundet upp och revideras vid behov under insatsen.

 •  Praktik- Vilket arbete passar mig?

Det andra steget är praktik. Personen ges möjlighet att pröva sig fram för att hitta en stadigvarande, långsiktig praktikplats som passar. Under en praktik får personen erfarenheter och färdigheter för att nå målet att ha ett lämpligt anpassat arbete. Andra aktiviteter, kompletterande aktiviteter, som sociala aktiviteter eller fysiska inslag kan vara aktuellt under detta andra steg.

 • Arbete- Du har nått ditt mål

Det tredje steget är att personen erhållit en beständig verksamhet där personen utifrån sina förutsättningar finns med i arbetslivet. För en del personer kan det handla om att vara på en arbetsplats några timmar i veckan, medan det för andra kan det innebära en en arbetsverksamhet eller att de fått en anställning.

I arbetet ingår även att arbetskonsulenten handleder arbetsgivare och kollegor, så kallat naturligt stöd på arbetsplatsen, enligt Supported Employment och ISA.

SE - Supported Employment

Supported Employment är en metod för att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning eller andra missgynnade eller utsatta grupper som vill ha arbete. Tanken är att människor ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden. Den som får stöd behöver inga särskilda förkunskaper, ingen arbetsträning och behöver inte ha arbetat i skyddade former innan. Metoden är även ett stöd till arbetsgivaren som ska ta emot personen.

Supported Employment växte fram i USA på 1970- och 1980-talet med syftet att människor ska få ett arbete med lön på den öppna arbetsmarknaden. Metoden utformades som ett alternativ till skyddade arbetsplatser som var avskiljda från det vanliga samhälls- och arbetslivet. Metoden används alltmer i Sverige och på andra håll i världen.

Supported Employment utgår från fem steg :

 1. Överenskommelse med klient
 2. Yrkesprofil
 3. Jobbsökande
 4. Arbetsgivarengagemang
 5. Stöd på och utanför arbetet

Dessa steg är grundblock i metoden och man använder sig av alla steg under hela processen.

En grundläggande princip i Supported Employment är att man börjar söka arbete så snart som möjligt, Man väljer arbetsplats och arbetsuppgifter efter den arbetssökande personens vilja och förutsättningar. Det ingår också att ge stöd till personen så att hela tillvaron fungerar bra.

IPS - Individual Placement Support

IPS är en Supported Employment-baserad metod som tagits fram för personer som har psykisk ohälsa och som har en önskan om att komma ut i arbete. IPS är den första metoden som genom forskning visats vara en kostnadseffektiv och givande insats för personer med psykisk ohälsa.

IPS bygger på åtta principer:

 1. Alla personer med en psykisk funktionsnedsättning som vill ha ett arbete är välkomna.
 2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen.
 3. Information till deltagaren om hur den ekonomiska ersättningen kan påverkas när man får arbete.
 4. Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
 5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet.
 6. Sökandet efter arbete inleds tidigt inom 1 månad eller så snart deltagaren uttryckt önskan att arbeta.
 7. Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser.
 8. Stödet är inte tidsbegränsat.

Sammanfattningsvis kan man säga att stöd enligt IPS innebär :

 • Snabbare arbetsprocess, målsättningen är att ha börjat kontakta arbetsgivare för intervju inom en månad.
 • Ökad samarbetsform med det psykiatriska behandlingsteamet.
 • Fokus på att snabbt hitta en anställning, inte bara en sysselsättning/praktik.
 • Man får som deltagare stöd i att söka arbete, vilket ställer högre krav på motivation och egen drivkraft.

Tanken är att alla som har psykiska/sociala svårigheter och vill ha ett arbete ska få stöd enligt IPS.

F.I.T - Feedbackinformerade tjänster

F.I.T

Feedbackinformerade tjänster – är en metodik för att kontinuerligt följa utfallet av stödtill klienter, och samtidigt också ta reda på hur stödet kan förbättras. Utgångspunkten är att våra deltagare vet bäst hur de mår, och om insatsen de får av oss funkar för dem. Den kunskapen kan vi regelbundet samla in och använda för att kontinuerligt anpassa insatsen, och hela tiden stämma av att den ger önskat resultat.
Skattningen genomförs genom att deltagaren regelbundet, normalt varje gång hen träffar sin arbetskonsulent, skattar sin livssituation genom ORS-skalan (Outcome Rating Scale). Detta utfall följs sedan för att säkerställa att stödet bidrar till att livssituationen förändras till det bättre. Om den försämras ska konsulenten ta reda på anledningarna till detta, alternativt stötta deltagaren till att utforska detta via annat stöd, t ex handläggare eller psykiatri.
Misa påbörjade implementeringen av FIT i september 2017. I dag är alla medarbetare på Misa utbildade och alla enheter arbetar med FIT.
FIT säkerställer också deltagarens aktiva medbestämmande och delaktighet i den egna insatsen, som är krav enligt SoL och LSS. FIT är också ett sätt att skapa empowerment för deltagaren, vilket är grundläggande i Supported Employment.

TEACCH

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren.
På Misas kontor i Blackeberg och Globen används ett TEACCH-inspirerat arbetssätt och bemötande.

Vad är TEACCH

TEACCH är ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autism.
Det är utarbetat av Division TEACCH i North Carolina, USA. Programmets syfte är att tydliggöra vardagen så att dessa personer blir mer självständiga.

Detta arbetssätt har visat sig vara mycket framgångsrikt och hjälpt många personer med autism att verkligen förstå sin omgivning bättre, vilket minskat oro, självdestruktiva och utagerande beteenden.

I TEACCH utgår man alltid från det visuella. Med hjälp av t.ex. olika scheman och arbetsordningar ska man försöka att beskriva och klargöra:

 • Vad ska jag göra?
 • Hur mycket ska jag göra?
 • När är jag färdig?
 • Vad ska jag göra sedan?

Dessa fyra punkter är grundpelarna i pedagogiken.

SEd - Supported Education

Supported Education (SEd) är en framgångsrik metod som hjälper personer med funktionsnedsättning som vill studera eller utbilda sig att klara av sina studier.

Forskning visar att personer som fått anställning med stöd av Supported Employment allt för ofta ”fastnar i sin anställning” eftersom de saknar utbildning. Därför blir Supported Education ett nästa steg i det fortlöpande stödet. Metoden bygger på att personer på längre sikt ges möjlighet att få göra karriär med stöd i att genomföra studier och utbilda sig.
Senaste forskningen visar goda resultat varpå Supported Education förmodligen kommer att bli evidensbaserad som metod.

SEd – metoden följer ”choose-get-keep”- modellen och är baserad på åtta principer.

1.Tillgång till utbildningsprogram med positiv och gynnande utveckling som mål.
2. Lämpligheten baseras på personens egna vilja.
3. SEd-tjänsten påbörjas direkt efter att person uttryckt intresse av att studera.
4. SEd är integrerat med behandling.
5. Individuellt studiestöd erbjuds så länge som behov finns.
6. Personens preferenser styr processen.
7. SEd är styrkebaserat och förespråkar hopp och utveckling.
8. Återhämtning är en pågående process som underlättas av meningsfulla roller.

MI - motiverande samtal

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Ursprungligen utformades den av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. Metoden passar egentligen alltid när man vill stimulera en annan person att ändra sitt beteende utan att väcka motstånd hos henne/honom.

Motiverande samtal kan ges som korta enskilda samtal, men kan också kombineras med andra insatser.

MI – metoden bygger på fyra principer:

 • visa empati
 • uttrycka ambivalens
 • stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar
 • minska personens eget motstånd till förändring