Med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet.

Misa är en kunskapsorganisation i det offentligas tjänst. Vi erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor som behöver stöd för att kunna ta del av arbetslivet.

Kerstin Östling

Anbud-och avtalsansvarig

08 - 584 106 48[email protected]
Man bakom salladsdisk

Tillsammans arbetar vi för att alla ska kunna ta del av arbetslivet.

Misa samarbetar med flera olika kommuner och myndigheter när det gäller daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsmarknadstjänster.

Vi arbetar även med direktupphandling och individavtal.

Våra avtal är anpassade till varje kunds specifika behov.

Avtal med kommuner, myndigheter och andra aktörer

Närmare 2000 deltagare från Misa har gått till egen försörjning via anställning eller studier.

En tjej som står över en motorhuv och lagar
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Autismspektrumtillstånd
 • Förvärvad hjärnskada
 • Psykisk ohälsa
 • Adhd och Add
 • Språksvaga
 • Teckenspråkiga
 • Långtidsarbetslösa
 • Beroendeproblematik
 • Samsjuklighet
 • Daglig verksamhet
 • Sysselsättning enligt SoL
 • Öppenvårdsinsatser
 • Kvalificerad kontaktperson
 • Praktiskstöd till gymnasie- och anpassad gymnasieskola
 • Sysselsättning till boende på HVB-hem
 • Arbetsförmedlingens tjänster
 • Uppdrag åt arbetsmarknadsenheten
 • Feriejobb
Läs mer om våra tjänster
Vi tror på långsiktiga och trygga relationer. När en person börjar på Misa får deltagaren en egen arbetskonsulent. Tillsammans fokuserar vi på att lyfta fram personens kunskaper, resurser och starka sidor. Sedan matchas dessa mot arbetsplatser och arbetsuppgifter. För oss är det viktigt med evidensbaserade metoder och vi använder oss av metoderna Supported Employment, Individual Placement Support och Motiverande samtal.


Läs mer om våra metoder och arbetssätt