Om Misa – lättläst

Misa kan ge dig det stöd du behöver för att hitta din plats i arbetslivet. Hos oss finns inga färdiga lösningar utan stödet utformas utifrån din unika situation, dina förutsättningar och dina intressen. Välkommen till oss på Misa.

Kontakta oss för frågor

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

Det här är Misa
Vi på Misa ger stöd till dig som har en funktionsnedsättning så att du kan finna en plats i arbetslivet.

Vi ordnar praktik och arbetsträning på arbetsplatser,
och vi kan ge stöd så att vissa kan få anställning på arbetsplatser.

Misa har flera kontor. De flesta finns i Stockholm. Sedan finns det ett kontor i Nacka, ett kontor finns i Uppsala, ett kontor finns i Västerås, ett kontor i Lund och ett kontor finns i Helsingborg.

Misa AB startade år 1994. Lennart Jönsson äger företaget.
170 personer arbetar på Misa.

Misa är en förkortning av Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktat och Arbetsinriktat.

Misa samarbetar med över 2000 företag som vill erbjuda en arbetsplats.

Företagen finns i olika branscher.

Varje år får flera personer en anställning med stöd av Misa.

Våra deltagare

Vilka personer får stöd av Misa? IconIcon
 • diagnos inom autismspektra tillstånd (AST).
 • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
 • förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.
 • psykisk och social ohälsa.
 • intellektuell funktionsnedsättning.
 • inlärningssvårigheter.
 • hörselnedsättning samt med någon av diagnoserna ovan.
 • långtidsarbetslösa och personer som kommer tillbaka efter en lång sjukskrivning.
 • unga personer som riskerar ett utanförskap.
Hur kan jag få stöd av Misa? IconIcon
Om du har rätt till LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
eller är beviljade sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) då kan du få stöd av Misa.

Tala med din handläggare på kommunen om du vill få stöd av Misa.

Misa stödjer även dig som har blivit berättigade till arbetsmarknadsåtgärder
från Arbetsförmedlingen eller kommunen.
Så här arbetar Misa IconIcon
Vi börjar med att lära känna varandra.

Du får träffa två arbetskonsulenter.

Vi frågar vad du vill arbeta med
och vad du behöver för stöd.

Tillsammans tar vi fram rätt stöd för dig samt väljer arbetsplats.

Sedan får du prova på att arbeta
och vi finns med som stöd.
Tillsammans hittar vi en arbetsplats
och arbetsuppgifter som passar dig.

För några kan praktiken leda till anställning.

Misas tjänster IconIcon

 • Arbetsinriktad daglig verksamhet enligt LSS, Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.
 • Arbetsinriktad sysselsättning för personer som har ett beslut om SoL, sysselsättning enligt socialtjänstlagen.
 • Arbetsmarknadsinsatser åt olika kommuner.
 • Arbetsmarknadsinsatser till Arbetsförmedlingen.
 • Skoltjänst att stötta ungdomar under deras arbetsplatsförlagda praktik

Lagar och rättigheter

LSS-lagen IconIcon
LSS är det korta ordet för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Misa arbetar med alla personer som har rätt till stöd enligt LSS.
Det gäller för personer med intellektuell funktionsnedsättning och
personer med autism.
Personer som har fått en skada i hjärnan när de är vuxna, och personer med stora funktionsnedsättningar som gör det svårt för dem att klara sig själva.
SOL-lagen IconIcon
SoL är det korta ordet för Socialtjänstlagen.
Misa arbetar med personer som har rätt till sysselsättning enligt SoL.
SoL kan ge rätt till sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar men som också har andra svårigheter att klara sina liv.
LOV-lagen IconIcon
LoV (Lagen om Valfrihet) finns i flera kommuner i Sverige. LoV innebär att personer som beviljats daglig verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL har rätt ätt välja en utförare som godkänts av kommunen. Misa är en av de godkända utförarna i vissa kommuner.

Våra arbetsmetoder

ISA- metoden IconIcon
ISA betyder Individuellt Stöd i Arbete och metoden kommer från en etablerad amerikansk metod som heter Supported Employment.
ISA-metoden skapar en trygg relation
till dig som behöver stöd.
Ett exempel på stöd kan vara att skriva ned tydligt vad du ska göra på arbetsplatsen.
Stödet kan också vara att hjälpa dig att vara tillsammans med dina arbetskamraterna.
IPS- metoden IconIcon
IPS betyder Individual Placement and Support och är utvecklad från den amerikanska metoden Supported Employment.

Metoden är till för dig med psykiska funktionsnedsättningar och som snabbt vill hitta ett arbete.

På Misa får du en egen individuell plan. Vi träffas ofta för att pratar om hur arbetet och stödet fungerar för dig.

Om du vill har vi samarbete med ditt psykiatriska behandlingsteam. Det är bra om du till exempel mår dåligt och behöver ändra medicinering. Då kan behandlingsteamet snabbt ge stöd så att du kan fortsätta vara på din arbetsplats.

För att du ska få hjälp genom IPS måste du själv vilja söka arbete och ha ett arbete.
TEACCH-metoden IconIcon
TEACCH är en förkortning av Treatment and Education of Autisticand related Communication handicapped Children.
Metoden kommer från USA.

För dig med autism gör TEACCH vardagen mer tydlig och gör så att du kan bli mer självständig.

På Misa Blackeberg och Misa Farsta i Stockholm arbetar vår personal efter metoden TEACCH.

Med TEACCH kan du med autism lättare klara dig själv.

Vi använder scheman som beskriver vad du ska göra, hur mycket du ska göra och vad du ska göra när du är färdig med dina uppgifter. Med scheman skapar vi struktur och trygghet för dig med autism.
Trestegsmodellen IconIcon
Kartläggning
Först lär vi känna dig. Tar reda på vad du kan och vad du vill göra.

Praktik
Du får en praktikplats där du kan prova att arbeta på ett eller flera företag. Vi finns med, ger dig stöd och hjälp under hela praktiken.

Arbete
Om praktiken övergår till en anställning kan vi på Misa finnas med som stöd om du behöver det.