För beställare

Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. Misas grundidé är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Verksamheten bygger på att personens egna idéer, intressen och resurser tas tillvara. Vår inriktning är att ge personer stöd i arbetet, arbetslivsinriktade åtgärder och i daglig verksamhet/sysselsättning med arbetsinriktning.

Två kvinnor framför röda stolar och bord

Målgrupp

Misas kärnverksamhet riktar sig i första hand till fyra stora målgrupper. Vi arbetar med personer som har utvecklingsstörning /inlärningssvårigheter, diagnos inom AST och personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder samt med personer som har svårigheter till följd av psykisk och social ohälsa, vilka har en önskan att ta sig fram i arbetslivet. Vi har även erfarenhet av andra slags funktionsnedsättningar från olika typer av uppdrag.

Misa har sedan år 2009 stöttat närmare 2000 deltagare till anställning vilket innebär att flera av våra deltagare kommer till anställning där flertalet av dem tidigare bedömts till att inte stå till arbetsmarknadens förfogande.

Våra tjänster

Misas främsta insatser sker inom LSS-Daglig verksamhet, SoL-Daglig sysselsättning och arbetsinriktade insatser för personer med funktionshinder hos Arbetsförmedlingen.
Våra beställare är i första hand olika kommuner och Arbetsförmedlingen. De flesta kommunerna i Stockholmsområdet köper tjänsterna daglig verksamhet (LSS), sysselsättning (Sol) och andra
arbetsmarknadstjänster från Misa. Likaså gör kommunerna i Skåne, Uppsala och Västerås.
Arbetsförmedlingen köper tjänster som arbetsträning, sysselsättningsplatser och förberedande utbildningar.
Utöver detta erbjuder vi även tjänsten Misa Ung en tjänst som vänder sig till unga 15-29 år. Vi erbjuder öppenvård, kvalificerad kontaktperson, praktikstöd till gymnasie- och gymnasiesärskolor, och vi har flera samarbeten med HVB-hem i Stockholm.
Alla vår insatser sker enligt metoderna Supported Employment (SE) och  Individual Placement Support (IPS) och har en tydlig arbetsinriktning.
För att utvärdera och få återkoppling av vårt arbetssätt använder vi oss av metoden F.I.T (Feedback Informerande Tjänster).

Här kan du läsa mer om våra tjänster……