Forskning & Utveckling

Misa arbetar aktivt för att följa och stödja forskningen inom vårt verksamhetsfält. Vårt långsiktiga mål med dessa satsningar handlar om att ge personer med funktionsnedsättningar bättre förutsättningar på arbetsmarknaden och samhället i övrigt. Vi har under flera år samarbetat med olika högskolor samt universitet.

 

Ta del av forskning om Supported Employment med Steven Beyer

Lyssna på Barbro Levins forskning om bemötande av personer med funktionsnedsättning.

Forskning

Forskning i samarbete med Misa

Sysselsättning och social rättvisa

HH_A_cmyk
Misa har stått som huvudsaklig finansiär för avhandlingsprojektet ”Sysselsättning och social rättvisa”, en studie som färdigställdes under maj 2016.

Forskningsprojektet undersökte vad som händer efter gymnasiesärskolan med avseende på sysselsättning. Projektansvarig var Professor Magnus Tideman, ansvarig doktorand har varit Jessica Arvidsson vid Högskolan i Halmstad.

Läs mer om forskningsprojektet i denna intervju med Jessica Arvidsson eller läs hela Doktorsavhandling-Jessica Arvidssson

Här kan du läsa andra artiklar om studien:
Debattartiklar i DN
http://www.dn.se/debatt/gymnasiesarskolan-leder-allt-for-sallan-till-arbete/
http://www.dn.se/debatt/repliker/svart-med-uppfoljning-av-gymnasiesarskolan/
http://www.dn.se/debatt/repliker/det-gar-inte-att-hanvisa-till-bristande-kunskap/

Intervju i Sveriges Radio P4 med Professor Magnus Tideman
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=6454315

Artiklar från gymnasiesärskolan.se:
”Ny studie vad händer efter gymnasiesärskolan”
”Svårt att få jobb efter gymnasiesärskolan”

Internationell artikel i ”Research and practice in intellectual and developmental disabilities”:
Post-school options for young adults with intellectual disabilities in Sweden

Being elsewhere

HH_A_cmyk
Renee Luthra, doktorand vid Högskolan i Halmstad, studerar personer med intellektuell funktionsnedsättning som efter gymnasiesärskolan inte har sysselsättning inom daglig verksamhet, förvärvsarbete eller studier-utan befinner sig ”någon annanstans” (elsewhere).

Avhandlingsarbetet har utgångspunkt i projektet med arbetsnamn ”Särskolan och Sen” som startade 2011 och studerar 12 269 f.d. elever i gymnasiesärskolan som gick ut mellan 2001-2011 i hela Sverige (Arvidsson m.fl). I projektet har de första analysresultaten identifierat en betydande grupp som efter gymnasiesärskolan inte återfinns varken i daglig verksamhet, förvärvsarbete eller studier (24 procent d.v.s. 2955 av totalt 12 269 personer). Denna grupp benämns vara elsewhere och deras sysselsättning, såväl som livssituation i övrigt, är i stort okänd.

Det övergripande syftet med Luthras avhandlingsarbete är att få en bättre förståelse samt öka kunskapen om situationen och förutsättningarna för elsewhere gruppen. Avhandlingen kommer att bestå av fyra delstudier. De första två delstudierna ger en övergripande kvantitativ bild av elsewhere gruppen utifrån bakgrundsfaktorer, ekonomisk ersättningar och LSS stöd, respektive familjesituation och levnadsvillkor. De två sista delstudierna, som genomförs via intervjuer, kommer att rikta fokus mot individers egna erfarenheter och upplevelser av att tillhöra elsewhere gruppen med särskild fokus på livsvillkor, livschanser och sociala relationer.

Ta del av Reneés senaste studier samt artikel i Scandinavian Journal of disability

Avhandlingsarbetet finansieras av Högskolan i Halmstad och Misa AB.

Hållbart arbete

orebro universitet

Projektet ”Hållbart arbete” initierades år 2007 av Professor Berth Danermark och Sivert Antonsson vid institutet för Handikappvetenskap med stöd av Misa.

Projektet har riktat in sig på frågan hur arbetslösa personer med nedsatt arbetsförmåga, utifrån metoden Supported Employment, kan nå, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

En slutrapport av projektet är skriven av doktorand Johanna Gustafsson vid Örebro Universitet. Misa har varit referensorganisation såväl som del i projektets styrgrupp.
Rapport Hållbart arbete

Samhällsekonomiska vinsten av Supported Employment

Ett delprojekt inom ”Hållbart arbete” analyserade den ”Samhällsekonomiska vinsten av Supported Employment”. Doktorand Per Germundsson vid Malmö högskola har bland annat erhållit ekonomiskt stöd från Misa för att undersöka frågan i sitt avhandlingsprojekt. Resultaten finns tillgängligt i form av vetenskaplig artikel i tidskriften, International Journal of rehabilitation research.

Forskning av Misa

Arbetsgivarattityder & Funktionsnedsättningar?

Misa genomförde under 2013 en större undersökning av arbetsgivares attityder kopplat till olika funktionsnedsättningar. Studien är unik i sitt slag då den är byggd utifrån en vinjett metodik. Formen innebär att arbetsgivare har fått information om de olika funktionsnedsättningarna innan de tagit ställning i attitydfrågan. Undersökningen har genomförts av Jennie Andersson, Renee Luthra, Magnus Tideman och Peter Hurtig. Den vetenskapliga studien publicerades i tidskriften ”Journal of Vocational Rehabilitation” sommaren 2015.
Ett abstract på artikeln går att nå via denna länk subnav-link-activesubnav-link-active

Långsiktiga effekter av Misas stöd

Vad har varit framgångsfaktorerna i Misas stöd till deltagare som fått och bibehållit sin anställning? Vad är det som gjorde att vissa deltagare inte har stannat kvar i sin anställning? En forskningsstudie ledd av Professor Magnus Tideman, Halmstad Högskolan har genomförts internt i Misa.
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om deltagarnas erfarenheter av Supported employment och hållbarheten i arbetssituationen två år efter avslutat stöd. Genom intervjuer med 20 slumpmässigt utvalda deltagare (av 419 aktuella) och deras arbetskonsulenter, varav 14 vid intervjutillfället fortfarande var i arbete, erhålls erfarenheter som pekar på betydelsefulla faktorer för hållbarhet, vilka kategoriseras som;
a) klientens egenskaper och förhållningssätt
b) arbetskonsulternas betydelse och stöd
c) arbetsgivarnas inställning och attityder
d) samhällets bemötande.
I rapporten ställs och diskuteras studiens resultat och slutsatser i relation till tidigare kunskap på området.
Rapport Långsiktiga Effekter

Projektrapporter

Här kan du ladda ned och läsa färdiga rapporter som Misa varit involverad i eller som på något sätt berör vårt verksamhetsfält. Vet du en rapport som skulle passa in? Tipsa oss gärna!

adhdpajobbet

ADHD PÅ JOBBET

I samarbete med Attention påbörjades projektet ADHD på jobbet i september 2015 som finansieras av allmänna arvsfonden. ADHD på jobbet har som huvudmål att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden. Genom tips, information och strategier som utgår från målgruppens egna erfarenheter skapas en webbsida där allt finns samlat.

Målgrupp

Projektet har fyra målgrupper:

 • Vuxna med ADHD som söker arbete och som behöver stöd i sitt arbetssökande.
 • Vuxna med ADHD som har ett arbete och som behöver stöd i vardagen med att få arbetslivet att fungera.
 • Chef/arbetsgivare/kollega till någon med ADHD.
 • Coach/arbetsförmedlare/stödperson till en person med ADHD.

Mål

Huvudmålet med projektet är att stödja vuxna personer med ADHD i arbetslivet. Genom webbsidan som skapas får man tips, råd och självhjälpsstrategier som kan underlätta för en själv i vardagen, när man söker arbete eller när man har ett arbete. Webbsidan vänder sig även till alla berörda personer på en arbetsplats där det finns människor med ADHD som kan behöva stöd. Så som chefer/arbetsgivare/kollegor. Webbsidan kommer även att vända sig till personen som stödjer personer med ADHD att söka arbete.

Läs mer om projektet.

RUSTA-projektet

Under åren 2014 till 2017 erbjöds 20 studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ett utökat stöd som komplement till det befintliga pedagogiska stöd högskolan erbjuder studenter med funktionsnedsättning. Studenterna var i åldrarna 19 till 29 år, hade Aspergers syndrom och gick något av KTH:s ingenjörsprogram. Projektet finansierades med medel från Allmänna arvsfonden med Autism-och Aspergerförbundet som projektägare, i samarbete med Misa AB och Kungliga Tekniska högskolan.

Utifrån de erfarenheter som gjordes under tiden har nu RUSTA-projektet tagit fram två skrifter.
-Studera på högskola och universitet med Aspergers syndrom
Tips som kan underlätta din studievardag
-Att vara mentor till studenter med Aspergers syndrom
Tips som kan ge dig vägledning i din mentorsroll

Att vara mentor till studenter med Aspergers syndrom Studera på högskola och universitet med Aspergers syndrom

Långsiktiga effekter? En studie om personer med funktionsnedsättning och deras etablering på arbetsmarknaden.

En forskningsstudie har genomförts inom Misa ledd av Professor Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad. Studien syfte var att försöka identifiera framgångsfaktorer i supported employment som lett till en anställning och ta del av deltagarnas erfarenheter och hållbarheten i arbetssituationen två år efter avslutat stöd. Vad är det som gjorde att vissa deltagare stabiliserat sin position på arbetsmarknaden och att andra inte stannat kvar i anställning?

Långsiktiga effekter? Studie om personer med funktionsnedsättning och deras etablering på arbetsmarknaden

ADHD Projekt

Misa har haft flera projektsatsningar gentemot gruppen personer med ADHD, den första tillsammans med riksföreningen Attention i form av ett Arvsfondsprojekt. Frågeställningen har varit ”Hur stöttar man personer med ADHD på bästa sätt?”

I flera steg har Misa därefter finansierat egna projekt där en modell och metoder tagits fram för lämpliga stödformer. Misa har under projektperioden fått majoriteten av deltagarna i anställning. Modellen och idéerna från projektet finns sammanställda i en projektrapport (2012).

ADHD och anställning – Arbetsprojekt

Myndighetslabyrinten

Inom Misas ADHD-projektet gjordes ett speciellt arbete som mynnade ut i denna rapport som beskriver hur myndigheterna mött och bemött ett antal personer med ADHD. I rapporten Myndighetslabyrinten följer vi ett antal personer och deras kamp för att få rätt till relevant stöd. Studien visar hur svårt det är att få rätt stöd och rätt bemötande av samhället! (Rapport från 2012).

“Myndighetslabyrinten” Rapport, inriktning ADHD Uppföljning på “Myndighetslabyrinten”

Misaboken

Misa har skrivit och gett ut boken ”Tre steg till arbete” (2011) som beskriver våra egna arbetsprocesser och hur vi utformar vårt stöd. Boken blev recenserad i tidningen ”Arbetsterapeuten” av docent Ulla Nygren (2012).

 • TIPS FRÅN MISA

  SJÄLVKLART

  SJÄLVKLART – BERÄTTELSER RÄTT IN SOCIALPOLITIKDEBATTEN

  Självklart vill Julia ha ett riktigt jobb med meningsfulla uppgifter. Möt människor vars liv har förbättrats när de har kommit in i arbetslivet genom Misas speciella arbetsätt. Arbetssättet som bygger på vad individen själv vill.Misa  bok ”Självklart” har fått sin titel för att det är en självklarhet att olikheter är en tillgång på arbetsmarknaden.

  Här kan du beställa boken

Andra samarbeten

Misa har haft ett flertal uppsatssamarbeten under de senaste åren med högskolor och universitet, här nedan presenteras några av studierna med sammanfattning.

Från praktik till anställning med lindrig utv. störning, 2013, (Petra Kämpe och Åsa Karlsson, Stockholms universitet)

Syftet med denna studie är att beskriva och bidra till ökad förståelse kring prägeln på steget från praktik till anställning för individer med en lindrig utvecklingsstörning med önskan om att finna hämmande eller främjande faktorer.

Vår kvalitativa studie är baserad på utsagor från fem olika arbetsgivare som analyserats med hjälp av vår teoretiska referensram. Referensramen innehåller Supported Employment, individuellt stöd i arbete, medkänsla, urvalsprocessen samt stereotyper.

Undersökningen visar bland annat att arbetsgivarna är övergripande positiva till individer med en lindrig utvecklingstörning men att de inte hade anställt i samma utsträckning utan lönebidraget som är en statlig subvention.

Att steget från praktik till anställning ibland uteblir tror arbetsgivarna själva bland annat beror på bristande ekonomiska möjligheter för företaget men även att stereotypa uppfattningar kring individerna samt rädsla för merarbete fortfarande existerar. För att underlätta steget från praktik till anställning så krävs en bra övergångsperiod där organisationer likt Misa erbjuder sitt fulla stöd mot både individen och arbetsgivaren. Det är även viktigt att adressera rätt person på företagen i försöken att få till en anställning.

Anställda med Aspergers syndrom – Fyra perspektiv, 2012 , (Ulla Vrethagen, Stockholms universitet)

Studien visar vilka aspekter arbetsgivare finner betydelsefulla vid och under anställning av en person med Asperger Syndrom. Med hjälp av en kvalitativ metod baserad på semistrukturerade intervjuer ger fyra arbetsgivare och en arbetsledare sin syn på detta.

Studien betraktas som delvis explorativ utifrån ett arbetsgivarperspektiv och delvis jämförande utifrån ett arbetsledarperspektiv. Den stora och egentligen enda skillnaden för arbetsgivaren, jämfört med andra anställningar utan uttalad särskild omständighet, är att personen kommit till arbetsplatsen med hjälp av Misa AB, en organisation som arbetar med metoden Supported Employment utifrån svenska förhållanden.

Metoden innebär bland annat att anställningen föregås av en praktikperiod, där den anställde och arbetsgivaren kan se om de passar för varandra. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, teorier om ledarskap och lärande samt tidigare forskning och litteratur används vid analysen av resultaten.

Studiens resultat visar en pragmatisk inställning hos arbetsgivaren och en grundinställning att alla i samhället bör få en chans att visa sin kompetens på arbetsmarknaden.

För att en anställning ska bli aktuell behöver arbetsgivaren öppenhet, så att styrkor och svagheter blir synliga. Fördelarna måste uppväga eventuella nackdelar och där spelar prestation och ekonomiska förutsättningar in.

Inga krav på förkunskaper fanns, men ett viktigt fynd är arbetsgivarens krav på intresse och vilja att lära hos den anställde. De faktorer som har betydelse för att anställningen ur arbetsgivarens perspektiv ska anses som lyckad, analyseras som att deltagaren upptas i gemenskapen på arbetsplatsen så att ett ömsesidigt lärande sker.

Teorin om situerat lärande används för att belysa hur den anställdes identitet transformeras från funktionshindrad till fullvärdig medarbetare. Genom sitt vardagliga handlande påverkar ledaren medarbetarnas värderingar och ett processinriktat ledarskap med fokus på utveckling och det relationella verkar därför gynnsamt. I diskussionsdelen används det socialkonstruktivistiska perspektivet för att kritiskt granska det medicinskt inriktade förhållningssättet till Asperger Syndrom och hur dess kategoriseringar av funktioner och beteenden kan bidra till ytterligare svårigheter, genom att befästa olikheter som något avvikande som bör förändras. I förslag till vidare forskning föreslås fler studier av villkoren på arbetsmarknaden för personer med Asperger Syndrom, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.

Employer attitudes towards people with disabilites, 2012, (Jennie Andersson, Lunds universitet)

Only ten percent of people with disabilities in Sweden hold a salaried employment and one of the main barriers in hiring these individuals is employer attitudes.

Using a correlational approach, the aim of this study was to investigate employer attitudes towards hiring people with a psychological disability.

Two hundred questionnaires were distributed to headhunters and employers with hiring responsibilities and 68 participants (37 women, 31 men) completed the questionnaire, giving a response rate of 34%.

The mean value of the dependent variable measuring employer attitudes was 5.04 on a scale of 1-7, with high values indicating that employers are interested in hiring people with disabilities.

The results showed that the independent variables “previously employed someone with a disability”, “interested in hiring someone with depression”, and “employers in the businesses of computer/IT, social work/pedagogy and sale/retail” contributed significantly in predicting employer attitudes.

The results support previous findings that employers generally hold positive attitudes towards people with disabilities and that if an employer has previously hired someone with a disability they are more interested in doing so again.

Att ge gymnasiesärskolor på nationella program verktyg inför arbetslivet, 2010. (Majia Balodis Karlsson, Stockholms universitet)

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på gymnasiesärskolans nationella program förbereder elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning för yrkeslivet.

Tolv lärare har svarat på frågor om sin syn på gymnasiesärskolans kursplaner och hur de förbereder elever för ett framtida yrke och livet efter skolan. Frågeställningarna i undersökningen är:

Vad upplever lärare som styrkor och svagheter med nuvarande yrkesförberedande insatser? Vad får elever lära sig om framtiden av lärarna på gymnasiesärskolan? Och hur efterlevs intentionerna i skolans styrdokument i fråga om yrkesförberedande insatser?

Undersökningen är en kvalitativ enkätstudie med öppna frågor.

Lärarna arbetar på fyra olika gymnasiesärskolor och besvarade enkäten samt förde ett samtal kring ämnet efteråt.

Enkätfrågorna handlar om kursplaner och hur de fungerar, lärarnas åsikter kring arbetsplatsförlagd utbildning, vad lärarna vet om elevens syn på den yrkesförberedande delen av undervisningen samt vad de anser att eleven vill veta om livet efter skolan.

De två sista frågorna i formuläret rörde sig om vad eleven borde få veta som inte tas upp i skolan idag samt vad läraren skulle vilja förändra kring arbetsförberedande insatser. Efter att ha besvarat enkäten diskuterades aktuella frågor med lärarna.

Samtalsämnen var spontana och icke-styrda. Lärarnas svar tyder på att lärarna besvarade enkätfrågorna utifrån sina erfarenheter av elevernas varierande grad av utvecklingsstörning.

Resultatet visar att lärarna är relativt nöjda med särgymnasiets kursplaner på nationella programmet, men några antydde att kunskapskraven var väl högt ställda medan en annan tyckte att de var för lågt ställda.

Lärarna beskriver att de väver in kärnämnen i yrkesutbildningen men arbetar även traditionellt med läroböcker och anser att de verkar på bred front med att stärka eleverna moraliskt och kunskapsmässigt inför arbetslivet.

Resultatet tyder på att eleverna inte har för vana att utbyta och diskutera arbetslivserfarenheter sinsemellan. Lärarna pekar på avsaknad av APU-platser och på svårigheter att ge eleverna ett brett urval av praktikplatser. Lärarna vill ha mer och bättre kontakt med aktörerna på arbetsmarknaden.

Studien berör också frågor kring de funktionshindrades situation i samhället och hur erfarenheter historiskt sätt har påverkat gruppen som helhet. Studien lyfter fram begränsningar som detta för med sig men även de möjligheter som framträder.

Asperger, det nya varumärket, 2010 (Antonia Arapoglou Pashalidou & Lina Gernandt, Stockholmsuniversitet)

Är det möjligt att med marknadsföringsåtgärder mildra arbetsgivares fördomar gentemot personer med Aspergers syndrom?
Antonia Arapoglou Pashalidou & Lina Gernandt, Stockholmsuniversitet

Sammanfattning
Det svenska samhället bygger på ett välfärdssystem som är till för att stödja invånarna i de olika situationer som dessa kan mötas av i sina liv.

En av de funktioner som samhället bidrar med är att erbjuda sysselsättning till dem som står utanför arbetsmarknaden. Detta görs bland annat genom de institutioner som kallas för daglig verksamhet.

Många personer inom de dagliga verksamheterna skulle kunna arbeta på den reguljära arbetsmarknaden istället. En sådan grupp är personer med Aspergers syndrom som ofta besitter de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra ett vanligt arbete.

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka huruvida förbättrad kommunikation kan öka möjligheterna för en person med Asperger att erhålla anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Vi har genomfört en empirisk fallstudie baserad på två deltagare och 20 genomförda intervjuer. Resultaten har visat att det med hjälp av marknadsföringsåtgärder går att föra en ärlig och öppen kommunikation och därmed mildra arbetsgivares fördomar. Samtidigt som det för arbetsgivaren många gånger verkar handla om att hitta en anställd som kan anpassa sig efter deras angivna arbetsuppgifter istället för tvärt om, och att en social och självgående person kan prioriteras framför en unik personlighet.

bakgrund