Om Misa

Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. Vår grundidé är att alla människor som vill kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Verksamheten bygger på att personens egna idéer, intressen och resurser tas tillvara.

”Jag startade Misa 1994 för att ge stöd så att människor kan finnas med i det vanliga arbetslivet. Jag hade jobbat med institutionsverksamhet i över femton år och såg att det fanns ett stort behov. För mig är det självklart att var och en av oss kan bidra med arbete. Därför ska samhället utgå från att alla människor ska få möjlighet att vara med och bidra. Som tur är, är vi människor olika med olika förutsättningar, och vi duger som vi är.” Lennart Jönsson, grundare.

Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktning och Arbetsinriktning.

 

Vi är medlemmar i vårdföretagarna.

grön stämpeln för kvalitetsdeklaration för vårdföretagarna

 

Allmän information

Misa är en privat driven omsorgsverksamhet för personer med en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning; utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk diagnos, autismdiagnos, förvärvad hjärnskada, psykisk och social ohälsa. Vi arbetar utifrån tre affärsområden, vilka är LSS, Misa Ung & Socialpsykiatrin samt Misa Arbetsmarknadstjänster.
Den verksamhet vi utför inom de olika områdena är:

– Daglig verksamhet för personkrets 1 och 2 inom LSS
– Daglig sysselsättning enligt SoL
– Arbetsmarknadstjänster för kommunen och Arbetsförmedlingen
– Praktikstöd till skolelever
– Studiestöd till universitetsstudenter
– Samordningsförbundet
– Öppenvård
– Stöd till HVB-boende

Vår dominerande verksamhetsområde är daglig verksamhet.

Misa har 150 fast anställda medarbetare och ca 1000 deltagare.

Misa har 16 enheter totalt och 12 enheter är i Stockholms län resterande är Helsingborg, Lund, Västerås och Uppsala.
För närmare information se våra enheter .
Våra enheter har ca 10-20 anställda och en chef finns i varje enhet.

Språkkompetens i i företaget är arabiska, spanska, tigrinja, turkiska, persiska och finska.

Vi arbetar efter vår vision. ”Jobb åt alla ”
Vår fasta övertygelse är att en plats i arbetslivet ger människor styrka och självförtroende samt möjlighet att vara delaktiga i samhället. Dessutom öppnar arbete dörren till en värld av situationer och relationer som ger människor ett rikare liv.

Ägare & Styrelse

Misa AB ägs av Wilj AB som ägs av Lennart Jönsson.

Styrelsen

Lennart Jönsson, Styrelseordförande
Carsten Carlsson, ordinarie ledamot
Lisbeth Nord, ordinarie ledamot
Misa AB på allabolag.se

Ekonomi

Misa är en kunskapsorganisation i det offentligas tjänst. Med det följer kravet att ansvarsfullt och korrekt förvalta ekonomiskt kapital. Misa ska dessutom arbeta för en sund ekonomisk kultur där återinvestering i verksamheten är ett viktigt inslag.
allabolag.se kan du se alla ekonomiska resultat.

Resultaträkning(tkr)                 2019              2018                2017                          

Netto omsättning 119 210  162 135   168 304
Övrig omsättning         211 247
Resultat efter finansnetto     -3 797 9 745   12 809

 

Kvalitet

Misa ska leverera tjänster som möter våra kunder och samarbetspartners krav och förväntningar. De ska utföras enligt Misas värdegrund, samt uppfylla krav och mål enligt gällande lagar och föreskrifter.

Misas verksamhetsledningssystem och däri ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, utgår från IVOs allmänna råd SOSFS 2011:9 , Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Misa har byggt upp en organisationsstruktur, rutiner, processer och resurser för ledning samt styrning av verksamheten i syfte att säkerställa god kvalitet, både för deltagare och anställda inom Misa. Företagets rutiner och ledningssystem finns skriftligt dokumenterade och finns tillgängliga för all personal bl.a. via Misas intranät. Personalen får dessutom under sin introduktionskurs utbildning i rutiner och uppföljning av de åtagande Misa är ansvariga för. Kvalitetsaspekten är en avgörande anledning till att vi format vår organisation som vi gjort, med en platt organisation, ansvarig chef på varje enhet, ledningsgrupp, egen administration, egen metodutveckling, etc.

Misas ledningssystem är noga anpassat till verksamheten och de förutsättningar företaget har. Det har i syfte att uppfylla verksamheternas kvalitetsmål. Misas sätt att arbeta med kvalitet ger oss trygghet i att vi levererar och att vi uppfyller följande punkter:

  • Garanti att vi uppfyller kraven enligt lagar, förordningar, riktlinjer och avtal.
  • Hög utbildningsnivå och kontinuerlig kompetensutveckling hos vår personal.
  • Trygga och säkra insatser för deltagaren.
  • Mätningar av kundnöjdhet bland annat genom regelbundna utvärderingar, egna och gemensamt med kunden.
  • Fastställda rutiner för att följa deltagarnas utveckling under insatstiden.
  • Rapportering och utvärdering av genomförda insatser kontinuerligt enligt avtal.
  • Snabb, professionell och säker behandling av kund- och deltagares synpunkter och klagomål.
  • Regelbunden intern kvalitetsrevision av våra verksamheter.
  • Våra metoder garanterar säkra leveranser.

Varje år utförs egenkontroller som består av enkätundersökningar (4Q), granskning av journaler, akter och annan dokumentation som en del av årlig avtalsrevision och det löpande kvalitetsarbetet. Utredning av avvikelser sker löpande enligt fasta rutiner.

Socialstyrelsens öppna jämförelser redovisar resultatet för ett antal kvalitetsindikatorer på riks- och länsnivå.

Stockholms stads brukarundersökningar för daglig verksamhet finns redovisade under www.stockholm.se/jamfor.

Här kan du lämna synpunkter och klagomål

Personal

Misas medarbetare har som överordnat mål att förverkliga deltagarnas möjligheter till arbete och sysselsättning och att skapa bästa möjliga förutsättningar för deltagarna att inkluderas i samhället.

Medarbetare på Misa
Misa har 150 heltidsanställda tjänstemän samt ett mindre antal timvikarier som täcker upp vid behov. Ca 20% av våra medarbetare har någon form av ledar/ansvarsroll. Dessa roller är väl förankrade i verksamheten och de arbetar själva operativt.

Kollektivavtal
Misa är medlemmar i Almega vårdföretagarna samt i Svenskt Näringsliv. Vi har kollektivavtal med bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) mellan Vårdföretagarna/Almega och Kommunal, samt med Vision, Fysioterapeuterna m fl, Vårdförbundet. Vi har också kollektivavtal bransch E + F – Vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet samt Äldreomsorg mellan Vårdföretagarna/Almega samt Sveriges Läkarförbund.
Misa har avtalsförsäkringar i Fora och ingår i ITP tjänstepensionslösningen.

Personalens kompetens
Misas medarbetare är välutbildade. De flesta har en relevant akademisk utbildning, ofta specialiserad på någon av våra målgrupper.
De dominerande utbildningarna är;
-Socionom -Arbetsterapeut -Sjukgymnast -Beteendevetare -Studie och yrkesvägledare -Pedagoger.
När personal börjar hos oss är vi måna om att alla får bästa möjliga förutsättningar och rätta verktyg. Nyanställda utbildas i Supported Employment och andra metoder vi använder oss av på Misa samt utbildning kring socialstyrelsens och kommunens ”Skall krav”. Varje år erbjuds anställda möjlighet att höja sin kompetens inom olika områden genom de utbildningar vi erbjuder. Vi har även extern handledning för att på bästa sätt hjälpa våra anställda att utveckla sig professionellt och erbjuda våra deltagare bästa möjliga stöd.

Företagsinformation

Misa AB
Organisationsnummer: 556473- 5230
Momsregistreringsnummer: SE663000387601
Bankgironummer: 5880-1341
Bank: SEB- Skandinaviska Enskilda banken
Revisor: Grant Thornton
Firmatecknare: Lennart Jönsson
Faktureringsadress: Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
Telefon Vx: 08-580 813 40
Email: [email protected]