Viktig rapport från Almega om långtidsarbetslösa

2023-06-22 • Arbetslöshet

X88oq81tsuysqefxwn8k
Almegas senaste rapport Så bryter vi långtidsarbetslösheten, publicerad 20 juni, lyfter oerhört angelägna samhällsutmaningar: Hur kan vi tackla den växande grupp som är långtidsarbetslösa som är inskrivna hos arbetsförmedlingen? Och hur skulle arbetsförmedlingen kunna ge ett bättre och effektivare stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning

Almegas senaste rapport Så bryter vi långtidsarbetslösheten, publicerad 20 juni, lyfter oerhört angelägna samhällsutmaningar: Hur kan vi tackla den växande grupp som är långtidsarbetslösa som är inskrivna hos arbetsförmedlingen? Och hur skulle arbetsförmedlingen kunna ge ett bättre och effektivare stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning?

I rapporten framgår att många inte erbjuds något stöd alls. För personer med funktionsnedsättningar är ledtiderna extremt långa att få en så kallad funktionshinderskod, som möjliggör olika stöd såsom lönebidrag, arbetshjälpmedel mm. Rapporten lyfter också fram behovet av kvalitativa åtgärder som är utformade utifrån individuella behov. Bland annat synliggörs metoderna IPS och Supported Employment, som har starkt evidensstöd i arbetet med att stötta personer med funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden.

Almega lägger fram ett antal förslag, bland annat införandet av en ny tjänst Steg till Arbete Plus, som skulle kunna ge mer effektivt stöd till de målgrupper som har störst utmaningar. Förslaget bygger på höga kvalitetskrav på utförare och ett tydligt fokus på stöd till arbete i det ordinarie arbetslivet.

- Vi välkomnar verkligen att Almega nu sätter fokus på de målgrupper som står längst från arbetsmarknaden, säger Mikael Klein från WiljaGruppen. Vi har bidragit med våra erfarenheter och kunskaper i framtagandet av rapporten och ser mycket positivt på att vikten av individuellt stöd, kvalitetssäkrade metoder och ett tydligt fokus på arbetsplatsnära stöd i det ordinarie arbetslivet, nu lyfts fram.

- Det finns kunskap om framgångsfaktorer både inom forskning och från internationella erfarenheter. Det är hög tid att de anammas i den svenska arbetsmarknadspolitiken, fortsätter Mikael Klein. Tyvärr upplever vi osunda politiska låsningar i den svenska debatten, som handlar om privata utförare eller ej, har det skett en reformering av arbetsförmedlingen eller inte. Fokus borde naturligtvis vara hur människor bäst kan få stöd - oavsett privata, idéburna eller offentliga utförare - och här lägger nu Almega fram en rad seriösa förslag som både regering och arbetsförmedling bör ta till sig. Delar av förslagen är enkla att genomföra och resurserna finns redan på plats. Det finns ingen anledning att vänta och låta ytterligare fler hamna i långtidsarbetslöshet som en följd av att de idag inte får några insatser alls, avslutar Mikael Klein.