Vad beror det på att unga från gymnasiesärskolan inte har en sysselsättning?

2018-12-11 • Funktionsnedsättning

Misas mångåriga bidrag till handikappforskning har resulterat i ännu en publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Nordic Social Work Research. Artikeln är en studie av Renée Luthra vilken är den första som i stor skala undersöker gruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som efter gymnasiesärskolan inte har någon form av sysselsättning, vilket i sig gör studien unik.

Misa har sedan 2011 delfinansiera forskningsstudier med fokus på vad som händer elever efter särskolan. Motivet är att täppa till den kunskapslucka som vi har om ”vägen in i arbetslivet”, eftersom det är ett viktigt och avgörande steg för att träda in i vuxenlivet – i synnerhet för personer som lever med en funktionsnedsättning.

Kunskaperna om arbetsliv och sysselsättning efter skoltiden för målgruppen har varit näst intill obefintlig trots att det genom åren funnits en pågående debatt om såväl särskolans roll som vilka premisser och möjligheter som finns efter avslutad skolgång.
I en avhandling av Jessica Arvidsson "Sysselsättning och social rättvisa" framkom det att hela 24 % av tidigare särskoleelever vare sig har daglig verksamhet, ett arbete eller är studerande, d.v.s. att de tillhör kategorin ”någon annanstans”.

Nu gör Renée Luthra ett avhandlingsarbete, vilken är den första som i stor skala undersöker gruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som efter gymnasiesärskolan inte har en sysselsättning i arbete, studier eller daglig verksamhet, vilket gör avhandlingen unik.

Artikel om avhandlingsarbete med en intervjustudie har publicerats i tidskriften Nordic Social Work Reserch

‘Just because one has attended a special class does not mean that one isn’t capable’: the experiences of becoming and being not involved in traditional occupations for young people with intellectual disability.


För mer information om forskningen kontakta:
Reneé Luthra, [email protected], Högskolan i Halmstad

Lennart Jönsson, [email protected], styrelseordförande Misa AB