Misa stöttar personer med olika funktionsnedsättningar att få anställning på den öppna arbetsmarknaden!

2011-11-07 • Nyheter

Under 2010 fick 32 personer som hade daglig verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL hos Misa - anställning på den öppna arbetsmarknaden. Hittills i år har Misa stöttat 39 personer från daglig verksamhet enl. Lss och sysselsättning enl SoL, ut i anställning. Förutom det så har 31 personer som kommit via Af till Misa fått stöd ut på den öppna arbetsmarknaden genom anställning.

Årligen kommer c:a 10% av Misas deltagare till anställning. Vi vet att detta antal kan öka. För att lyckas har vi märkt att det behövs en stark fokusering och inställning mot att det är möjligt. Det behövs även välutbildad och engagerad personal som arbetar med evidensbaserade metoder.

Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsdeltagande och Arbetsdeltagande. Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Vår verksamhet bygger på att den enskildes egna idéer, intressen och resurser tas tillvara. Att få möjlighet att delta i arbetslivet handlar om att arbete är en viktig del av livet. De sociala aspekterna är minst lika viktiga som arbetsinsatsen. Att som andra åka till ett arbete, att inordna sig i arbetsförhållanden på en arbetsplats, att delta i den rytm som finns på en arbetsplats, få socialt umgänge med arbetskamrater, med mera.

Misas stöttar personer som har rätten till daglig verksamhet enl. Lss men också personer som beviljas rätten till sysselsättning enl. SoL. För den senare gruppen så arbetar vi med metoden Individual Placement and Support (IPS). Den är framtagen för att stötta personer med psykiska och sociala svårigheter, ut i arbetslivet.

Trots den ekonomiska krisen har antalet personer med funktionsnedsättning som fått anställning via Misa ökat för varje år. Arbetslösheten bland funktionsnedsatta är totalt sett så hög att konjunkturer knappast spelar någon roll. Det sägs att år 2012 är det fler personer som lämnar arbetsmarknaden i Sverige än antalet som kommer in i den. Detta pågrund av att vi blir allt äldre i Sverige. Detta ser vi som ett tecken på att i framtiden kommer ALLA att behövas – på riktigt!