Misa AB har beslutat att bidra med finansiering av en doktorandanställning i en forskargrupp inom sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad

2011-01-24 • Nyheter

"Kunskap underlättar vägen tilll arbete"

Misa AB har beslutat att bidra med finansiering av en doktorandanställning i en forskargrupp inom sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad, som leds av Magnus Tideman, professor i Handikappvetenskap.
Finansieringen avser en 80 % doktorandanställning under fem år under perioden 2011 – 2015 och omfattar i sin helhet drygt 3 000000 kr.

Huvuduppdraget för Misa är att ge individuellt utformat stöd och att i olika former underlätta för att personer med intellektuella funktionsnedsättningar får möjlighet att komma till och behålla ett arbete. Uppdraget handlar även om att förändra attityder i samhället, löpande utveckla och ta fram nya metoder och tjänster, erbjuda omvärlden kunskap inom området, undanröja hinder, påverka politiker och beslutsfattare samt att bidra till forskning och utveckling.

From den 1 januari 2011 ingår den nya doktoranden i en växande handikappforskargrupp på Högskolan i Halmstad. Sedan tidigare finns, förutom seniora forskare, fyra doktorander som alla forskar med inriktning på funktionsnedsättning. Elevers perspektiv på att gå i gymnasiesärskolan, äldre utvecklingsstördas möjligheter till inflytande, funktionshindrades upplevelser av medborgarskap och kvinnor som i vuxen ålder får en funktionsnedsättning är teman för kommande doktorsavhandlingar. Till dessa läggs nu också den viktiga frågan om arbete för unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.

Doktorandprojektet "Särskolan och sen?" avser att öka kunskaperna om övergången mellan skola och arbetsliv för personer med intellektuella funktionsnedsättningar med särskilt fokus på faktorer som stärker deras position på arbetsmarknaden och möjliggör en anställning.