Skoltjänster

Vi hjälper skolor att hitta bra praktik- och lärlingsplatser samt APL platser. Därefter ger vi ett kontinuerligt stöd till både eleven och arbetsplatsen för att praktiken eller APL ska fungera under hela perioden.

Grupp av unga studenter vid ett bord.

Tjänsten ”Från skola till arbetsliv” syftar till att stödja elever ute på praktik och ger dem verktyg för att de ska känna sig tryggare och mer förberedda för arbetsmarknaden.

Det är en återkommande utmaning för skolan att hitta arbetsplatser som erbjuder bra praktik. Det är också svårt att få tiden att räcka till för uppföljande stöd ute på praktikplatsen.
Vi skapar de bästa förutsättningarna för en lyckad praktik. Det ger skolan tid att arbeta kvalitativt med kursinnehåll och bedömning av lärandet på praktikplatsen.
Att elevens APL blir ett positivt första steg ut i arbetslivet är oerhört viktigt för eleven, skolan och arbetsmarknaden.

Från skola till arbetsliv

Vårt mål är att praktiken ska bli en bra utbildning och en förberedelse för arbetslivet.
Tillsammans med eleven hittar vi en praktikplats som passar. Sedan ger vi ett fortsatt stöd under hela praktikperioden. Vi vet att en bra praktik gör skillnad.

När vi arbetar utgår vi från en trestegsmodell.

Kontaktperson: Ida Thorell

Tel: 08- 515 161 80

E-post: [email protected]

1 Matchning

Under de första träffarna tar vi reda på elevens önskemål om arbetsplats och arbetsuppgifter, i samråd med skolan då det gäller en APL-plats.

I de fall eleven eller skolan inte har några speciella önskemål eller krav ger vi en inblick i olika branscher och tänkbara arbetsuppgifter bland annat genom studiebesök. Syftet är att ge eleven en ökad förståelse för olika arbetsuppgifter, yrken och arbetsplatser. Vi ger en orientering i vad som är viktigt att tänka på när man ute på en arbetsplats.

2 Praktik

Under hela praktikperioden finns vi med som stöd för elev, arbetsgivare och handledare på arbetsplatsen i nära samarbete med skolan. Både för att vägleda eleven till en lärorik och positiv arbetslivserfarenhet och för att öka förståelsen samt kunskapen på arbetsplatsen om de behov som eleven har.

3 Arbetsliv

Under praktiken gör vi tillsammans med elev och arbetsplatsens handledare en tydlig planering kring rutiner och arbetsuppgifter. Detta för att skapa tydlighet i vad eleven behöver lära sig för att behärska olika arbetsmoment. Planeringen ligger till grund för arbetet mot utbildningens mål och en ökad anställningsbarhet. Vi har kunskap om olika anställningsformer och kan informera samt vägleda elev och arbetsgivare i övergången från praktik till anställning.

Misas skoltjänst

Misa erbjuder tjänsten ”Från skola till arbetsliv” som ger praktikstöd till skolors APL/praktikperioder på flera orter i landet. Misa hittar praktikplatser som matchar elevens utbildning och ger eleven samt arbetsplatsen stöd under hela praktikperioden/APL. Från skola till arbetsliv