För beställare

Alla människor ska ges tillträde till det ordinarie arbetslivet utifrån sina egna möjligheter och resurser. Det är idén bakom Misas verksamhet.

Vi erbjuder arbetsmarknadstjänster, daglig verksamhet enligt LSS, sysselsättning enligt SoL och tjänster till skolan, HVB-hem, öppenvården, kriminalvården. Målet är att varje individ vi stöttar ska kunna fungera på en arbetsplats, i en arbetsverksamhet eller anställning. De senaste åren har Misa bidragit till att 1200 personer nått anställning.

Handläggare kommunen

Misa levererar till kommunen ett antal olika tjänster, daglig verksamhet och daglig sysselsättning är våra kärntjänster. Vi har dessutom ett antal arbetsmarknads tjänster till diverse kommuner, vars syfte är att stödja personer ut i arbetslivet.

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS/ Sysselsättning enligt SoL

Misas verksamhet går ut på att hitta lämpliga arbetsplatser för sysselsättning, praktik, arbetsträning och anställning  på den reguljära arbetsmarknaden.

På plats ger vi sedan det stöd deltagaren och arbetsplatsen behöver. Vi drivs av övertygelsen att alla personer kan delta i arbetslivet om de får ett personligt utformat stöd och rätt matchning till arbetsplats. Varje unikt ärende kräver sin specifika insats och sin specifika arbetsplats varför nya företagskontakter ständigt tas.

Misa har samarbete med drygt 3000 olika arbetsgivare, både offentliga och privata, för att kunna erbjuda individuella platser för anställning, arbetsträning, arbetsprövning, praktik, sysselsättning och studiebesök. Företagskontakterna utvidgas och uppdateras kontinuerligt för att passa de personer vi stöttar.

De senaste åren har över 1200 personer kommit till anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Tillväga gångsätt
Alla insatser utförs i enlighet med de mål och intentioner som återfinns i Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade och i Socialtjänstlagen samt de författningar, föreskrifter och gällande allmänna råd socialstyrelsen utfärdar.

Deltagare som kommer till Misa tilldelas två arbetskonsulenter vars uppgift är att lära känna personen, utreda önskemål och påbörja processen att stötta deltagaren i att närma sig ett arbete. Vi har inga färdiga lösningar utan utformar vårt stöd utifrån personens specifika situation, förutsättningar och intressen. Stödet kan se väldigt olika ut för olika personer. Det kan till exempel handla om att utveckla tydliga instruktioner som förenklar arbetsuppgifter, eller vara ett socialt stöd som hjälper till att fungera i kontakten med arbetskamraterna. Personalen från Misa är ansvarig för att deltagaren får det stöd som krävs och att dokumentationen förs i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

Arbetskonsulentens uppgift är att stötta, motivera och tydliggöra för deltagaren på- och utanför arbetet. Arbetskonsulentrollen är en sammansatt roll med olika funktioner, och den växlar mellan rollen som rådgivande expert och en mer lyssnande och stödjande roll. Arbetskonsulenten kan även fungera som nätverksbyggare och bidra till att det konstrueras ett stödjande nätverk för deltagare. En arbetskonsulent förväntas behärska flera uppgifter som arbetsplatsanalyser, introduktion av deltagare på arbetsplatsen, klargörande av arbetsuppgifter och utformning av praktikprogram.

Det kan handla om att:
– Motivera deltagare och väcka hopp om att förändring är möjlig.
– Bistå i sökande efter möjliga arbetsplatser.
– Kontakta anhöriga för att stödja deltagaren att omförhandla sin hemsituation och få utrymme för praktik och arbete utanför hemmet.
– Analysera kvalifikationskraven för anställning.
– Analysera deltagarens arbetsförmåga, kompetens och färdigheter.
– Matcha mellan praktik/arbete/chef och deltagare.
– Samverka med arbetsgivare om individuella anpassningar
Skapa och underhålla goda relationer med arbetsgivare.
– Samverka med Socialtjänst, Arbetsförmedling och Försäkringskassa m.fl. kring insatser.

Arbetskonsulenten sammanställer en genomförandeplan i samråd med personen och övriga, i sammanhanget, viktiga personer. Den innehåller deltagarens mål på kort och lång sikt. I genomförandeplanen står även hur målen ska uppnås och vilka metoder som ska användas

Vårt arbetssätt
Inom Misa arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt arbetssätt. I arbetet för att deltagaren ska nå sina mål använder sig Misas personal av olika metoder.
Stödet och arbetssättet kring varje deltagare som har kontakt med Misa är individuellt utformat.

För vissa deltagare kan det i utformningen av den dagliga verksamheten/ sysselsättningen även finnas behov av andra typer av aktiviteter, som kompletterar den arbetsinriktade verksamheten, som t.ex. sociala/fysiska aktiviteter. Dessa kompletterande aktiviteter är då en del av verksamheten och deltagaren har även i dessa stöd från Misas personal.

I vårt arbete ingår även samverkan med Arbetsförmedlingen.

Rapportering
Rapportering sker månadsvis på det sätt beställaren avtalat. Efter avslutad kartläggning skrivs en kartläggningsrapport som innehåller information om deltagarens resurser och behov utifrån de mål som satts upp för verksamheten.

Vid minst ett tillfälle per år hålls ett verksamhetssamtal där också beställande handläggare närvarar. Vid dessa möten utvärderas och revideras målen och metoderna i genomförandeplanen. Deltagaren är delaktig i vilka som inbjuds till dessa samtal och mötet protokollförs.

Handläggare Arbetsförmedlingen

Misa är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen i flera olika tjänster i de orter där vi är verksamma. Varje tjänst som vi erbjuder är utformad och anpassad för att stötta en specifik målgrupp ut i arbetslivet. Vissa av våra enheter tar emot uppdrag från Arbetsförmedlingen. Vi levererar tjänsterna "Introduktion till arbete" och "Stöd och Matchning".

Läs mer

1. Tjänst – Stöd och matchning

Stöd och matchning vänder sig till arbetsökande som pga av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden och vill komma till arbete eller studier på kortast möjliga tid. Under flera år har vi stöttat personer till anställning och vi vet att den framgången främst beror på två saker. Det första är att det är personens motivation som styr vår insats och agendan för vårt samarbete. Det andra är den tid och det engagemang som vi lägger på att göra en riktigt god matchning som har resulterat i flera anställningar.

Tillsammans arbetar vi med att :

 • Förbättra ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev
 • Utveckla nätverket
 • Skapa rutiner och ge motivation i vardagen
 • Öka personens färdigheter inom arbete via praktik
 • Hitta och leta arbete eller utbildningar

Ett viktigt verktyg i vårt arbete är våra tusentals arbetsgivarkontakter.
Tjänsten levererar vi i Järva och i Lund.

Stöd och Matchning Järva

Stöd och Matchning Lund

 

2. Tjänst – Introduktion till arbete –

Misa levererar tjänsten Introduktion till arbete på flera orter i landet. Tjänsten består av olika arbetsförberedande aktiviteter och insatser, där samtliga har tydlig koppling till arbete.

Målgruppen
Målgruppen är arbetssökande som bedömts ha behov av förberedande aktiviteter och insatser för att kunna tillgodogöra sig övriga insatser och program. Generellt  är att de flesta har varit borta länge från arbetsmarknaden eller aldrig etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden.

Mål och syfte
Den övergripande målsättningen  är att arbetssökande rustas för att närma sig arbetsmarknaden och förbereds för arbete, annat arbetsmarknadspolitiskt program eller reguljär utbildning, genom att tjänsten ska :

 • Främja egen aktivitet och stimulera eget ansvar och delaktighet på en deltagares väg mot arbetslivet.
 • Ge grundläggande kunskap och insikt om arbetslivet och utveckla förmågan att klara av grundläggande krav i arbetslivet.
 • Öka deltagarens självkännedom och öka medvetenheten om de egna resurserna som kan användas för att komma i arbete.
 • Få deltagaren att öka sin medvetenheten om livsstilens betydelse för det fysiska och psykologiska välbefinnandet och dess samband med arbetsförmåga. 
 • Vidare ge möjlighet att bearbeta psykologiska hinder i en deltagares omställningssituation.

Beskrivning och genomförande
Tjänsten inleds med ett trepartsamtal, där handläggare från AF, deltagaren samt personal från Misa träffas och tillsammans gör en gemensam planering för deltagarens tid inom Misa.
Introduktion till arbete kan bestå av flera delar som väljs och utformas efter deltagarens behov, förutsättningar och önskemål. Den gemensamma planeringen följs sedan upp regelbundet.

Förutom tjänstens två huvuddelar (Del 1 och 2), finns möjlighet till ”Livsstilsorientering” och ”Bearbetande insatser”. Om bearbetande insatser blir aktuellt ska en överenskommelse träffas, i samråd/konsultation med Arbetsförmedlingens psykolog, angående insatsens omfattning i antal tillfällen/samtal samt om ett tydligt syfte och mål för insatsen.

DEL1 (0-6 mån)
Syftar till att ge grundläggande kunskap och insikt om arbetslivet, där deltagaren får en orientering om olika vägar för att komma ut i arbete utifrån sina förutsättningar.
DEL 2 (-12 mån)
Under Del 2 får deltagaren möjlighet att pröva sin arbetsförmåga och kapacitet i arbetsuppgifter på en arbetsplats.
Kontaktuppgifter för de olika leveransorterna kan du läsa om här 
Samordnare för vår arbetsmarknadstjänster är  Annica Ziegler 08 – 580 813 40

 

Skolpersonal

Till skolor erbjuder vi olika tjänster som syftar till att stödja elever ute på praktik och ge dem verktyg för att de ska känna sig tryggare och mer förberedda för arbetsmarknaden.

Läs mer

Från skola till arbetsliv

På Misa hjälper vi skolor att hitta praktik- och lärlingsplatser. Därefter ger vi ett kontinuerligt stöd till både eleven och arbetsplatsen för att praktiken ska fungera under hela perioden.
Vi skapar de bästa förutsättningarna för en lyckad praktik. Det ger skolan tid att arbeta kvalitativt med kursinnehåll och bedömning av lärandet på praktikplatsen.
Att elevens APL blir ett positivt första steg ut i arbetslivet är oerhört viktigt för eleven, skolan och arbetsmarknaden

Så här arbetar vi:
1. Matchning
Först träffar vi elev och personal från skolan för att ta reda på vad som är viktigt i valet av praktikplats. Vi utgår från elevens behov och önskemål för att hitta en arbetsplats som matchar eleven och utbildningen.
2. Praktik
Vi gör regelbundna besök på praktikplatsen för att träffa elev och handledare. Det uppföljande stödet sker alltid i samverkan mellan eleven, praktikplatsen och skolan.
3. Arbetsliv
Efter skoltiden är kunskaper och erfarenheter från skolans praktikperioder viktiga för klivet ut i arbetslivet. Genom arbetsförmedlingen finns det möjlighet för Misa att ge fortsatt stöd till personer som på egen hand har svårt att ta sig fram i arbetslivet.

 • Det är bra arbetsuppgifter som jag utför på postsorteringen. Man lär sig själv hur man ska utföra vissa arbetsmoment. Jag kan också hjälpa andra personer som kommer från Misa med arbetsuppgifter som dom inte kan.

  Deltagarundersökning 2013

 • Jag är väldigt positiv till att ni tillhandahåller "Cogmed" minnes-träningsprogram. Tycker även det är ett bra initiativ med olika grupper där man tex diskuterar CV, yrkesval etc.

  Deltagarundersökning 2013

 • Jag har aldrig gått till ett mysigare och hemtrevligt ställe. Jag är positivt förvånad och känner mig lyckligt lottad att jag har fått komma hit. Jag hoppas verkligen att ni alltid kommer att finnas till hands för sådana som jag. Tack!

  Deltagarundersökning 2013

 • Misa har engagerat sig i att jag ska få stöd från psykiatrin. Detta har varit avgörande för mig att de ser hur blockerad jag varit i min hjärna när jag tex ska öva arbetsminnet.

  Deltagarundersökning 2013

 • Är nöjd och tacksam för det MISA har gjort och hjälpt mig med och hoppas att det kommer att fortsätta som det är nu.

  Deltagarundersökning 2013

 • Misa är bra och behövs för många som inte kan gå till vanliga arbetsförmedlingen och som behöver mera stöd i arbetslivet.

  Deltagarundersökning 2013

 • Jag har aldrig fått på så kort tid praktikplats/jobb. Hoppas att alla ungdomar är lika nöjda som mig.

  Deltagarundersökning 2013