Kvalitet

Misa ska leverera tjänster som möter våra kunder och samarbetspartners krav och förväntningar. De ska utföras enligt Misas värdegrund, samt uppfylla krav och mål enligt gällande lagar och föreskrifter.
Vi ska i våra verksamheter öka våra deltagares upplevda livskvalitet. Vi ska också genom våra verksamheter bidra till en ökad inkludering av marginaliserade grupper i samhället och därigenom värna om demokratiska värden.

Kvalitetspolicy

 • Deltagarens vilja ska vara styrande i en verksamhet som kännetecknas av respektfullt bemötande med ökad egenmakt och inkludering som mål.
 • Vi ska driva kunskapsutvecklingen inom vårt verksamhetsområde genom att ha ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att höja kvalitén i våra tjänster och sprida kunskap i samhället.
 • Vi ska säkerställa att våra medarbetares engagemang och kompetens är branschledande.

Ledningssystem

Misas ledningssystem för kvaliteten följer (SOSFS 2011:9) Misa skall årligen se över och förbättra kvalitetsledningssystemets relevans och funktion för organisationen.

Kvalitetsundersökningar

Varje år genomför Misa ett flertal uppföljningar för att säkra kvaliteten i olika områden :

 • Inhämtande av synpunkter från intressenter.
 • Målgruppsundersökningar
 • Handläggarundersökningar
 • Metodundersökningar
 • Granskning av journaler, akter och annan dokumentation som en del av årlig avtalsrevision avseende LSS, SoL och AMT tjänster och det löpande kvalitetetsarbetet.
 • Utredning av avvikelser.
 • Avtalsuppföljningar

Uppföljningar 4Q

4Q är Misas årliga kvalitetsundersökning.
Den innehåller fyra olika undersökningar, en till vardera av intressenterna; deltagare, beställare, arbetsgivare och medarbetare. För 2013 genomfördes undersökningen i början av året och undersökningens urval bestod av samtliga aktuella deltagare, handläggare (beställare), arbetsgivare och medarbetare vid tidpunkten för undersökningen.

”96% av alla deltagare är nöjda med Misas insats” Ur Misas deltagarundersökning 2013

 ”92 % av alla arbetsgivare rekommenderar oss” Ur Misas arbetsgivarundersökning 2013

Misas klagomålsblankett

Inom Misa anser vi att synpunkter och klagomål är något som ska komma fram. Det är
viktig information för oss och vi tar synpunkter och kritik på allvar!
Du kan lämna klagomål personligen, per telefon eller skriftligen. För skriftliga klagomål finns en särskild blankett (finns på nästa sida). Blanketten finns även på alla Misas enheter. Klagomål och synpunkter
 • "Jag är verkligen glad att jag "hittade" er, visste inte att det fanns något sådant. Jag känner att jag fått stöd med idéer och möjliga tänkbara vägar att nå mitt mål. "

  Deltagarundersökning 2013

 • "Misa är ett jättebra stöd för mig. Får forma stödet mycket utifrån mitt eget behov. Konsulenten är bra på att fånga upp hur man mår."

  Deltagarundersökning 2013

 • "Det var målinriktat, inte ett dugg flummigt med pysseluppgifter. I början var rädd att det skulle förstärka min ad/hd stämpel i pannan o ville prova ett halvår. Tänk om jag fått vara på MISA tidigare än vid 41 års ålder!"

  Deltagarundersökning 2013

 • "Bra beprövade metoder och verktyg, engagemang vänlighet flexibilitet från alla medarbetare man träffar, hög kvalité på kontaktpersonerna och Misas renome (varumärke)"

  Deltagarundersökning 2013